Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2014.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci kursów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę INFECTED z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 44 (00-343 Warszawa) zwaną dalej „Infected” lub „Infected.pl”.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”).

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

2.1. Serwis – serwis internetowy Infected znajdujący się pod adresem internetowym www.infected.pl.

2.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Infected.pl.

2.3. Usługa – dostęp do płatnych i bezpłatnych treści w Serwisie (materiałów wideo), świadczony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

2.4.1. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi podlegającej opłacie z chwilą odnotowania dokonanej płatności za Usługę przez system obsługi transakcji Infected.pl Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej transakcji na swoim koncie użytkownika (podsumowanie transakcji) oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji konta w Serwisie. Dostęp do odpłatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania licencji na korzystanie z danego Pakietu.

2.5. Dane – wszelkie dane dostarczane do Infected.pl przez Użytkowników w trakcie logowania Użytkownika w Serwisie lub korzystania z Serwisu bądź Usługi, jak również w przesyłanej do Infected.pl poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu.

2.6. Pakiet – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Pakiet może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie.

2.8. Konto klienta – miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie (tzn. w przypadku logowania po podaniu adresu e- mail oraz hasła na stronie Infected.pl), za pośrednictwem którego Użytkownik może sprawdzić okresy ważności licencji na zakupione Pakiety płatne.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

3.1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

3.2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Pakiecie oferowanym w Serwisie.

3.2.1. Wszystkie podawane ceny Pakietów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Pakiecie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Infected.pl w chwili złożenia przez Użytkownika dyspozycji przelewu bankowego lub złożenia dyspozycji płatności on-line lub złożenia dyspozycji realizacji płatności kartą płatniczą.

3.2.2. Infected.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się.

3.3. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wysyłane wiadomości e-mail z informacjami handlowymi i reklamowymi o nowych materiałach wideo dostępnych w serwisie Infected.pl

3.4. W ramach Usługi dostępne są następujące Pakiety:

3.4.1. Pakiet „Single” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego kursu określonego w Serwisie jako pojedynczy kurs. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Pakietu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.

3.4.2. Pakiet „Premium”(także „Premium XL” oraz „Premium XXL”) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia wszystkich kursów i materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Pakietów rangi „Premium”. Dostęp do Pakietu „Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.

3.5. Dostępne w ramach opisanych wyżej Pakietów materiały wideo zawierają treść edukacyjną.

3.6. Odpłatny Dostęp do Usługi zawierającej Pakiet składający się z więcej niż jednego materiału wideo jest możliwy jedynie dla Użytkowników zalogowanych w Serwisie.

3.7. Infected.pl ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów wideo, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. Użytkownik ma prawo do pobierania na własny użytek materiałów wideo w ramach pakietu, do którego ma wykupiony Dostęp i który wyraźnie pozwala na takie działanie w swoim opisie na stronie Infected.pl

3.8. Użytkownik w ramach odpłatnego Dostępu do Usługi otrzyma możliwość Dostępu do wskazanych przez niego Pakietów:

3.8.1. po odnotowaniu przez Infected.pl uiszczenia opłaty za zamówiony Pakiet, dokonanej przez Użytkownika kartą płatniczą lub przelewem bankowym lub w formie płatności on line. Odnotowanie przez Infected.pl dokonanej płatności jest równoznaczne z aktywacją licencji na korzystanie przez Użytkownika z Pakietu zgodnie z Regulaminem. Informacja o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego dokonuje logowania w Serwisie;

3.9. Nie jest dozwolony dostęp do zakupionego przez Użytkownika Pakietu odpłatnego na więcej niż jednym komputerze równocześnie.

3.10. W przypadku nie odnotowania przez Infected.pl opłaty za Dostęp do Usługi zawierającej wybrany Pakiet, do którego to Pakietu Dostęp jest odpłatny, Dostęp nie zostanie przydzielony.

Płatności wraz z reklamacjami odnośnie płatności obsługiwane są przez strony trzecie tj. partnerów Infected.pl.

3.11. Infected.pl zastrzega sobie prawo modyfikowania Pakietów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Pakiety zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Pakietach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi.

3.12. Dostęp do oferowanych w Serwisie Usług bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w punkcie 5.2 niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja Użytkowników

4.1. W przypadku płatności dokonywanej przez przelew bankowy, płatności on-line lub płatności kartą płatniczą, warunkiem korzystania z Usługi lub jej elementów w Serwisie jest rejestracja zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz zalogowanie się w Serwisie.

4.2. Rejestracja w Serwisie polegająca na dostępie do Panelu Klienta jest możliwa po spełnieniu wymagań technicznych, określonych w pkt. 5.2 niniejszego Regulaminu, oraz po spełnieniu przez Użytkownika następujących czynności:

1) założeniu aktywnej skrzynki e-mail w dowolnej domenie

2) założeniu konta w serwisie Infected.pl zgodnie z tym Regulaminem

3) zalogowaniu do Serwisu po podaniu adresu e- mail oraz hasła do konta klienta w serwisie Infected.pl

4.3. Procedura rejestracji w Serwisie i aktywacji Konta Klienta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także na stronie Pomocy w Serwisie.

W okresie korzystania z Usługi w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do stosowania wskazanej w pkt 4.2 podpkt 3) metody logowania.

4.4. Dostęp do Konta Klienta jest związany z jednym adresem e-mail Użytkownika. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Dostępu do swojego Konta Klienta przez Użytkownika innym osobom.

4.5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej dostępem do Konta Klienta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

4.5.1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;

4.5.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Infected.pl danych osobowych i innych informacji podanych podczas rejestracji w Serwisie w celach i na warunkach określonych tym Regulaminie.

4.6. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu mogą być po ich opublikowaniu moderowane przez Infected.pl. Oznacza to, iż Infected.pl może usunąć treści lub informacje z Serwisu, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje.

4.7. Żądania usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z niniejszym Regulaminem w bazach Infected.pl, może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych Usług w Serwisie wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie tych danych przez Infected.pl.

4.8. W przypadku stwierdzenia przez Infected.pl, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Infected.pl może zablokować dostęp do Konta Klienta lub dostęp Użytkownika do poszczególnych Usług Serwisu. Infected.pl może odblokować dostęp do Konta Klienta lub zablokowane Usługi po:

4.8.1. zrealizowaniu przez Użytkownika działań nakazanych przez Infected.pl jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub

4.8.2. po upływie określonego czasu wskazanego przez Infected.pl jako sankcja za naruszenie Regulaminu pod warunkiem jednak, że Użytkownik złoży Infected.pl pisemne oświadczenie deklarujące przestrzeganie Regulaminu i regulaminów wskazanych w pkt 4.2 podpkt 2).

4.9. Konto Klienta może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Infected.pl gdy:

4.9.1. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;

4.9.2. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Infected.pl w Regulaminie;

4.9.3. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych Usług Serwisu przez Infected.pl, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;

4.9.4. Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Użytkownik narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

5. Zasady świadczenia Usługi

5.1. Usługa jest dostępna od dnia 1 lipca 2014.

5.2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.

Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Działu Pomocy Infected.pl.

5.3. Infected.pl dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem http://infected.pl/faq.php było poprawne. Jednakże Infected.pl nie odpowiada za niezależne i niezawinione specyficzne sytuacje, w których mogą nastąpić problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Działu Pomocy Infected.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie.

5.4. Kontakt z Działem Pomocy Infected.pl:

Dział Pomocy Infected.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
tel.: 0 801 030 100 (koszt połączenia 0,35 zł brutto/min)
tel.: 022 26 20 220 (dla połączeń komórkowych, koszt wg taryfy operatora)
e-mail: pomoc@Infected.pl

5.5. Infected.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

5.6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

5.7. Ze względu na niezależne od Infected.pl właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Infected.pl nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

5.8. Infected.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

5.8.1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

5.8.2. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Infected.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze płatności oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

5.8.3. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności z wymaganiami systemowymi, określonymi w pkt. 5. 2 Regulaminu;

5.8.4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;

5.8.5. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Infected.pl;

5.8.6. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Infected.pl;

5.8.7. udostępnienie przez Użytkownika materiału wideo osobom poniżej wskazanej w materiale wideo granicy wiekowej;

5.9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Infected.pl. bądź inny wskazany w Serwisie podmiot.

5.10. Infected.pl informuje, iż podczas korzystania z Serwisu www.infected.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pełna treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności Grupy Infected.pl dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie z zasadami prywatności..

6. Reklamacje

6.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

6.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są rozpatrywane przez Infected.pl. Reklamacje te należy kierować odpowiednio do operatorów płatności.

6.3. Reklamacje (poza reklamacjami, o których mowa w ust.6.2 zdanie pierwsze) należy składać do Infected.pl:

6.3.1. drogą elektroniczną na adres pomoc@Infected.pl

6.4. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Infected.pl na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Infected.pl reklamacji.

6.5. Infected.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 6.4.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Infected.pl (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Infected.pl ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6.6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Infected.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7.2. Infected.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7.3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Zmiany Regulaminu

8.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Infected.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Pakietów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na blogu Serwisu pod adresem http://www.blog.infected.pl/.

8.2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na blogu Serwisu pod adresem http://www.blog.infected.pl/ o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na blogu Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.